Polska

Ustawa – prawo budowlane. Uzyskaj pozwolenie na budowę

ustawa prawo budowlane
Napisane przez Cafejka

Planujesz budowę domu lub innego budynku? Czy wiesz, że przed przystąpieniem do budowy powinieneś zapoznać się z obowiązującym prawem budowlanym? Pozwoli Ci to zapobiec wielu przykrym niespodziankom i oszczędzić wielu nerwów. Jeżeli jeszcze nie słyszałeś o tym dokumencie – ten artykuł może posłużyć Ci za wprowadzenie do tematyki prawa budowlanego.

Podstawowe informacje o ustawie – prawo budowlane

Prawo budowlane to ustawa, której zadaniem jest normowanie działalności w zakresie projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. Określa ona również zasady działania organów administracji publicznej w wyżej wymienionym zakresie. Została wydana 7 lipca 1994 roku a w życie weszła prawie pół roku później, 1 stycznia 1995 roku. W skład ustawy wchodzi 11 rozdziałów, które poruszają kwestie przepisów ogólnych, samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego, postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych, budowy i oddawania do użytku obiektów budowlanych, utrzymania obiektów budowlanych, katastrof budowlanych, organów administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego, przepisów karnych, odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz przepisów końcowych i przejściowych.

Które artykuły koniecznie powinieneś znać?

Na samym początku dobrze jest przyjrzeć się poszczególnym definicjom. Zgodnie z ustawą o prawie budowlanym przez termin „budowa” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu budowlanego.
„Obiekt budowlany” to: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekt małej architektury.
Z kolei „budynek” to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. To tylko niektóre z pojęć cały czas występujących na kartach prawa budowlanego, dokładne zapoznanie się z definicjami z całą pewnością pozwoli na lepsze zrozumienie przepisów dotyczących prawa budowlanego.

Pozwolenie na budowę – kiedy go potrzebujesz?

Przede wszystkim, aby rozpocząć jakiekolwiek prace, powinieneś zdobyć pozwolenie na budowę, czyli otrzymać pozytywną decyzję administracyjną mówiącą o tym, że możesz rozpocząć budowę. Pozwolenie na rozpoczęcie budowy lub rozbiórki wydawane jest po przeprowadzeniu rozpoznania, jak budynek, który chcesz wznieść będzie wpływał na środowisko. Oprócz tego, inwestor zobowiązany jest do uzyskania wymaganych pozwoleń, uzgodnień, ewentualnie opinii innych organów. Pozwolenie na budowę może być wydane osobie, która „złożyła wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, a ponadto „złożyła oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”.
Wymogu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowaniu terenu nie muszą spełniać roboty budowlane polegające na modernizacji, remoncie lub montażu, przebudowie oraz zmianie przeznaczenia budynku lub jego części, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu. Uzyskania pozwolenia na budowę nie wymagają: obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy oraz ustawienie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych; tymczasowe obiekty budowlane stanowiące wyłącznie eksponaty wystawowe, bez pełnienia jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel; altany i obiekty gospodarcze na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich; ogrodzenia (z wyjątkiem ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych oraz o wysokości powyżej 2,20m); znaki geodezyjne, a także obiekty triangulacyjne, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć szereg dokumentów:

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Budowa np. obiektów energetyki jądrowej, rafinerii, zakładów chemicznych, zapory wodnej, transeuropejskiej sieci drogowej czy obiektów handlowych wymagają przedstawienia dodatkowych dokumentów.
Dobrze jest mieć świadomość tego, że „decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata”, o czym mowa jest w Artykule 37.

To dopiero początek.
Przedstawione tu pokrótce zarządzenia dotyczą tak naprawdę tylko jednej kwestii – zdobycia pozwolenia na budowę, jest więc to dopiero wierzchołek góry lodowej. Po zapoznaniu się z tym krótkim fragmentem z pewnością mogłeś zdobyć osąd dotyczący całej ustawy: bywa ona skomplikowana i nakłada dużo obostrzeń, jednak zapoznanie się z nią w całości pozwoli Ci na uniknięcie wielu niespodzianek i nieprzyjemnych sytuacji.

Źródło:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001409

O autorze

Cafejka